!هموطن گرامی درود

شما به عنوان یک شهروند آزاد و میهن پرست کشور می توانید به سازمان جهانی آب پیوسته و با توانایی ها و تجربیات خود برای تحقق اهدافی بزرگ در روند ملی سازی در میهن عزیزمان شرکت کنید

You as a free and patriotic citizen of the country can join the AAB Universal Organization to align your abilities and experiences for fulfilling such a great cause and to participate in the process of nation-building in our beloved homeland.